รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเงิน สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

150551
รศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์

150552
รศ.ดร.พัชริน ส่งศรี