ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พัชริน ส่งศรี

150555ผศ.ดร.พัชริน ส่งศรี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์