ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณกรณ์ จงรั้งกลาง

150560ผศ.ดร.ณกรณ์ จงรั้งกลาง ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์