เอกสารงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

150559 สามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัยตามลิงค์นี้ https://drive.google.com/drive/folders/1hBCdfBoaD45mWsOZdcEPesuV2an3gOa3?usp=sharing