การตรวจวัดลักษณะทางสรีรวิทยา

การตรวจวัดลักษณะทางสรีรวิทยา เช่น ลักษณะการคายน้ำ ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง และ ลักษณะราก  เพื่อใช้เป็นลักษณะเปรียบเทียบความทนทานต่อความแห้งแล้ง