กายวิภาคศาสตร์ใบอ้อย

กายวิภาคศาสตร์ใบอ้อย บ่งบอกลักษณะเซลล์ชนิดต่างๆ เช่น พาเรงคิมา ไซเลม โฟลเอม ไฟเบอร์ และปากใบ เพื่อใช้เป็นลักษณะเปรียบเทียบความทนทานต่อความแห้งแล้ง