รศ.ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล ร่วมกับ ดร.ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล จากศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น จัดการฝึกอบรม เกษตรกรชาวไร่อ้อย

รศ.ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล ร่วมกับ ดร.ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล จากศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น จัดการฝึกอบรม

เกษตรกรชาวไร่อ้อย เรื่อง แนวทางในการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อย ที่โรงงานน้ำตาลมหาวัง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาประจำศูนย์อ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ ดร.ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล นักวิชาการชำนาญการพิเศษ จากศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น จัดการฝึกอบรมเกษตรกรชาวไร่อ้อยและพนักงานฝ่ายไร่ของโรงงานน้ำตาลอุตสาหกรรมอ่างเวียน ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางในการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อย” ณ ห้องประชุมโรงงานน้ำตาลมหาวัง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ภายใต้โครงการขยายผลและบูรณาการเพื่อการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบขาวอ้อยแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นโครงการย่อยภายใต้โครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)

new14 (1) new14 (2) new14 (3) new14 (4)