การประชุมวิชาการเกษตรด้านอ้อย ประจำปีงบประมาณ 2562

ศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดประชุมวิชาการด้านอ้อย ประจำปีงบประมาณ 2562 นำทีมโดย ผศ.ดร.พัชริน ส่งศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ ห้องกวี จุติกุล AG08  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และนำเสนอผลงานวิจัยด้านอ้อยพร้อมเผยแพร่ผลงานวิชาการ

 

%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a229162_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%94_0 %e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a229162_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%94_1 %e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a229162_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%94_2 %e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a229162_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%94_3 %e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a229162_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%94_4 %e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a229162_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%94_5 %e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a229162_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%94_6 %e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a229162_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%94_7