บุคลากร

ที่ปรึกษาศูนย์

ศ.ดร.อารันต์ พัฒโนทัย

สาขาเชี่ยวชาญ : ปรับปรุงพันธ์พืช

รศ.ดร. ประสิทธิ์  ใจศิล

สาขาเชี่ยวชาญ : ปรับปรุงพันธ์อ้อย

ศ.ดร. สนั่น จอกลอย

สาขาเชี่ยวชาญ : ปรับปรุงพันธ์พืช

คณะนักวิจัยประจำศูนย์

รศ.ดร.พัชริน  ส่งศรี


สาขาเชี่ยวชาญ : ปรับปรุงพันธุ์อ้อย

ผู้ประสานงานชุดโครงการ : ปรับปรุงพันธุ์อ้อย

รศ.ดร.ณกรณ์ จงรั้งกลาง


สาขาเชี่ยวชาญ : สรีรวิทยาอ้อย

ผู้ประสานงานชุดโครงการ : สรีรวิทยา และการผลิตอ้อย

รศ.ดร.วรรณวิภา  แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ


สาขาเชี่ยวชาญ : สมดุลของธาตุอาหารอ้อย

ผู้ประสานงานชุดโครงการ : การจัดการดิน น้ำ และธาตุอาหารอ้อย

รศ.ดร.สันติไมตรี  ก้อนคำดี


สาขาเชี่ยวชาญ : การจัดการวัชพืชในไร่อ้อย

ผู้ประสานงานชุดโครงการ : การจัดการศัตรูพืชในไร่อ้อย

ผศ.ดร.อนันต์  วงเจริญ


สาขาเชี่ยวชาญ : วิทยาโรคพืช

ดร.เกษสุดา  เดชภิมล


สาขาเชี่ยวชาญ : การจัดการดินและธาตุอาหารอ้อย

ผศ.ดร.พัชรี สุริยะ


สาขาเชี่ยวชาญ : เศรษฐศาสตร์เกษตร

รศ.ดร.ขวัญตรี  แสงประชาธนารักษ์


สาขาเชี่ยวชาญ :การพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อย

ผศ.ดร.ปนัดดา  อุตรนคร


สาขาเชี่ยวชาญ : เศรษฐศาสตร์เกษตร

รศ.ดร.ขนิษฐา คำวิสัยศักดิ์


สาขาเชี่ยวชาญ : Waste water treatment, Membrane technology, Sol-gel technology, Advanced materials, Biotechnology, Catalysis Technology