ผศ.ดร.พัชริน ส่งศรี

icon_155 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

icon_314 สาขาเชี่ยวชาญ :

  1. การปรับปรุงพันธุ์พืช
  2. การศึกษาพืชภายใต้สภาวะเครียดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
  3. การศึกษาพืชที่มีศักยภาพเพื่อเป็นอาหารสุขภาพ

icon_241 ที่อยู่สามารถติดต่อได้ :

ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  

icon_85 E-mail: patcharinso@kku.ac.th

icon_298 โทร. (043) 342-949 โทรสาร. (043) 364-636

icon_138 รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับ

  1. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2552 จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2. รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2553 ประเภทรางวัลวิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก) ระดับดีเด่น สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จาก สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  3. รางวัลศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ ประจำปี 2555 จาก สมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  4. รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ดีเด่นด้านผลงานตีพิมพ์ ประจำปี 2559 จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์