รศ.ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ

icon_155 ตำแหน่ง : 

icon_314 สาขาเชี่ยวชาญการจัดการธาตุอาหารพืช, การจัดการเศษซากพืช, ความอุดม สมบูรณ์ของดิน, ก๊าซเรือนกระจกจากระบบการปลูกพืช

icon_241 ที่อยู่สามารถติดต่อได้ :

ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  

icon_85 E-mail: wanwka@gmail.com

icon_298 โทร. (043) 342-949 โทรสาร. (043) 364-636