ผศ.ดร.สันติไมตรี ก้อนคำดี

icon_155 ตำแหน่ง : 

icon_314 สาขาเชี่ยวชาญ : การจัดการวัชพืช การผลิตพืชไร่

icon_241 ที่อยู่สามารถติดต่อได้ :

ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  

icon_85 E-mail: sangon41@hotmail.com

icon_298 โทร. (043) 342-949 โทรสาร. (043) 364-636