ผศ.ดร.อนันต์ วงเจริญ

icon_155 ตำแหน่ง : 

icon_314 สาขาเชี่ยวชาญเชื้อราสาเหตุโรคพืช และการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี

icon_241 ที่อยู่สามารถติดต่อได้ :

ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  

icon_85 E-mail: wanan@kku.ac.th

icon_298 โทร. (043) 342-949 โทรสาร. (043) 364-636