ดร.เกษสุดา เดชภิมล

icon_155 ตำแหน่ง : 

icon_314 สาขาเชี่ยวชาญ : การจัดการดินและธาตุอาหารอ้อย

icon_241 ที่อยู่สามารถติดต่อได้ :

ศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  

icon_85 E-mail: keddej@kku.ac.th

icon_298 โทร. (043) 342-949 โทรสาร. (043) 364-636