ผศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์

icon_155 ตำแหน่ง :

icon_314 สาขาเชี่ยวชาญเครื่องจักรกลเกษตร

icon_241 ที่อยู่สามารถติดต่อได้ :

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

icon_85 E-mail: khwantri@gmail.com, khwantri@kku.ac.th

icon_298 โทร. (043) 362-148 โทรสาร. (043) 362-148

icon_87 ประวัติการศึกษา

ปีที่จบการศึกษา

ระดับปริญญา อักษรย่อปริญญา สาขาวิชา ชื่อสถาบัน

ประเทศ

2547

ตรี

วศ.บ (เครื่องกล) เครื่องกลทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย

2551

โท

Master of Agriculture Bio-production University of the Ryukyus

ญี่ปุ่น

2554

เอก

Ph.D in Agricultural science Science of Life Environment and conservation Kagoshima University

ญี่ปุ่น