ที่อยู่ติดต่อศูนย์

ศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อาคาร 1 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โทรศัพท์ 091-8642976

E-mail : necskku@gmail.com