ผลงานวิจัย ผศ.ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ

ข้าวไร่ พืชเศรษฐกิจใหม่ สร้างรายได้พัฒนาดิน