ผลงานวิจัย ผศ.ดร.พัชริน ส่งศรี

ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย :

  • การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในเขตดินทรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หัวหน้าโครงการวิจัย :

  • การคัดเลือกพันธุ์อ้อยให้เหมาะสมกับการเก็บเกี่ยวโดยใช้รถตัดและการปลูกโดยรถปลูกแบบเป็นท่อนในเขตดินทรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอ้อยตอ
  • การประเมินพันธุ์อ้อยดีเด่นโดยเกษตรกรร่วมกับลักษณะทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในอ้อยตอ
  • การคัดเลือกพันธุ์อ้อยให้เหมาะสมกับการเก็บเกี่ยวโดยใช้รถตัดและการปลูกโดยรถปลูกแบบเป็นท่อนในเขตดินทรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • การปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันโดยวิธีการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยรังสีแกมมา
  • พันธุกรรมการถ่ายทอดลักษณะการสุกแก่เร็ว ผลผลิตเยื่อหุ้มเมล็ด และปริมาณสารไลโคพีนในฟักข้าว (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng)
  • การประเมินปริมาณสารประกอบโพลีฟีนอลในน้ำคั้น เมล็ดและกากมะเม่าหลวง (Antidesma thwaiteaianum Muell. Arg.) สายต้นต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ปรับปรุงพันธุ์ฟักข้าว (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng) เพื่อให้มีสารไลโคพีนสูง
  • การศึกษาระบบการผลิตมะเม่าเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดกาฬสินธุ์ และสกลนคร