ผลงานตีพิมพ์ ผศ.ดร.พัชริน ส่งศรี

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

 • Singkham, N., P. Songsri*, P. Jaisil, S. Jogloy, P. Klomsa-ard, N. Jonglangklang and A. Pattanothai. 2016. Diversity of characteristics associated with lodging resistance in sugarcane germplasm. SABRAO Journal of Breeding and Genetics. 48 (1): 89-96.
 • Junsopa, C, Jogloy, S.*, Saksirirat, W., Songsri, P., Kesmala, T., Shew, B.B., Patanothai, A. 2016. Inoculation with Sclerotium rolfsii, cause of stem rot in Jerusalem artichoke, under field conditions. European Journal of Plant Pathology. Xx: 1-12. (impact factor = 1.49)
 • Narenoot, K., T. Monkham, S. Chankaew, P. Songsri, W. Pattanagul, J. Sanitchon*. 2015. Evaluation of the tolerance of Thai indigenous upland rice germplasm to early drought stress using multiple selection criteria. Plant Genetic Resources: Characterisation and Utilisation. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S1479262115000489, (impact factor = 0.58)
 • Bootprom N., P. Songsri*, B. Suriharn, K. Lomthaisong and K. Lertrat. Genetics Diversity Based on Agricultural Traits and Phytochemical Contents in Spiny Bitter Gourd (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng). 2015. SABRAO Journal of Breeding and Genetics. 47(3): 278-290.
 • Waraluk Senakoon, Suporn Nuchadomrong*, Robin Y-Y Chiou, Gulsiri Senawong, Sanun Jogloy, Patcharin Songsri and Aran Patanothai. 2015. Identification of peanut seed prolamins with an antifungal role by 2D-GE and drought treatment. Bioscience Biotechnology and Biochemistry. 79(11): 1771-1778. (impact factor = 1.063)
 • Bootprom N., P. Songsri*, N. Kongpun and A. Kamtou. 2014. Genetic diversity based on horticultural traits and total soluble solid content in mulberry (Morus alba) varieties. SABRAO Journal of Breeding and Genetics. 46 (2): 231-240.
 • Jangpromma N., A. Saito, T. Araki, P. Jaisil, P. Songsri, S. Daduang, Y. Kawaguchi, A. Dhiravisit, S. Thammasirirak*. 2014. Molecular cloning and characterization in eukaryotic expression systems of a sugarcane cysteine protease inhibitor gene involved in drought tolerance. Turkish Journal of Botany. 38: 724-736. (impact factor = 1.600)
 • Niramol Sangchanda, Supat Isarangkool Na Ayutthaya*, Somyot Meetha and Patcharin Songsri. 2014. The influence of rainfall on growth of rubber trees in marginal area of Northeast Thailand. Advanced Materials Research. 844: 7-10.
 • Patcharin Songsri, Sanun Jogloy*, Janya Junjittakarn, Thawan Kesmala, Nimitr Vorasoot, C. Corley Holbrook and Aran Patanothai. 2013. Association of stomatal conductance and root distribution with water use efficiency of peanut under different soil water regimes. Australian Journal of Crop Science. 7(7): 948-955. (impact factor = 1.603)
 • Chaiyadee, S., S. Jogloy*, P. Songsri, N. Singkham, N. Vorasoot, P. Sawatsitang, C.C Holbrook, A. Patanothai. 2013. Soil moisture affects fatty acids and oil quality parameters in peanut. International Journal of Plant Production. 7 (1): 81-96. (impact factor = 1.10)
 • Nisachon Jangpromma, Sompong Thammasirirak, Prasit Jaisil and Patcharin Songsri*. 2012. Effects of drought and recovery from drought stress on above ground and root growth, and water use efficiency in sugarcane (Saccharum officinarum L.). Australian Journal of Crop Science. 6(8): 1298-1304. (impact factor = 1.603)
 • Waraluk Senakoon, Suporn Nuchadomrong*, Gulsiri Senawong, Sanun Jogloy and Patcharin Songsri. 2012. An Alternate Fractionation of Peanut Seed Proteins in Association with Inhibitory Assay on Aspergillus flavus. APCBEE Procedia. 4, : 42-47
 • Bootprom, N., P. Songsri*, B. Suriharn, P. Chareonsap, J. Sanitchon and K. Lertrat. 2012. Molecular diversity among selected Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng) accessions using RAPD markers. SABRAO Journal of Breeding and Genetics. 44 (2): 406-417. (impact factor = 0.30)
 • Suriharn, B.*, Sanitchon, J., Songsri, P., Kesmala, T.. 2011. Effects of pruning levels and fertilizer rates on yield of physic nut (Jatropha curcas L.). Asian Journal of Plant Sciences. 10(1): 52-59.
 • Songsri, P.*, B. Suriharn, J. Sanitchon, S. Srisawangwong and T. Kesmala. 2011. Effects of Gamma Radiation on Germination and Growth Characteristics of Physic Nut (Jatropha curcas L.). Journal of Biological Science. 11(3), 268274.
 • Boontang, S., P. Songsri, S. Jogloy*, C. Akkasaeng, N. Vorasoot, N. Tantisuwichwong and A. Patanothai. 2010. Evaluation of Peanut Cultivars Commonly Grown in Thailand under Water Limited Conditions. Asian Journal of Plant Sciences. 9(6): 320-328.
 • Jangpromma, N., P. Songsri, S. Thammasirirak and P. Jaisil*. 2010. Rapid Assessment of Chlorophyll Content in Sugarcane Using a SPAD Chlorophyll Meter across Different Water Stress Conditions. Asian Journal of Plant Sciences. 9(6): 368-374.
 • Songsri, P., S. Jogloy*, C.C. Holbrook, T. Kesmala, N. Vorasoot, C. Akkasaeng, and A. Patanothai. 2009. Association of root, specific leaf area and SPAD chlorophyll meter reading to water use efficiency of peanut under different available soil water. Agricultural Water Management. 96(5), 790-798.
 • Songsri, P., N. Vorasoot, S. Jogloy*, T. Kesmala, C. Akkasaeng, A. Patanothai and C.C. Holbrook. 2009. Evaluation of Yield and Reproductive Efficiency in Peanut (Arachis hypogaea L.) under Different Available Soil Water. Asian Journal of Plant Sciences. 8(7), 465-473.
 • Songsri, P., S. Jogloy*, N. Vorasoot, C. Akkasaeng, A. Patanothai, and C.C. Holbrook. 2008. Root distribution of drought resistant peanut genotypes in response to drought. Journal of Agronomy and Crop Science. 194(2), 92-103.
 • Songsri, P., S. Jogloy*, T. Kesmala, N. Vorasoot, C. Akkasaeng, A. Patanothai, and C.C. Holbrook. 2008. Heritability of drought-resistance traits and genotypic and phenotypic correlation of drought-resistance and agronomic traits in peanut. Crop Science. 48(6), 2245-2253.
 • Songsri, P., S. Jogloy*, T. Kesmala, N. Vorasoot, C. Akkasaeng, A. Patanothai, and C.C. Holbrook. 2008. Responses of reproductive characters of drought resistant peanut genotypes to drought. Asian Journal of Plant Sciences. 7(5), 427-439.
 • Vorasoot, N., C. Akkasaeng, P. Songsri, S. Jogloy, and A. Patanothai. 2004. Effect of available soil water on leaf development and dry matter partitioning in 4 cultivars of peanut (Arachis hypogaea L.). Songklanakarin J. Sci. Technol. 26(6), 787-794.
 • Vorasoot, N., P. Songsri, C. Akkasaeng, S. Jogloy, and A. Patanothai. 2003. Effect of water stress on yield and agronomic characters of peanut (Arachis hypogaea L.). Songklanakarin J. Sci. Technol. 25(3), 283-288.

 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

 • สันติไมตรี ก้อนคำดี*, จุฑามาศ เครื่องพาที, นิดานุช ปรปักพ่าย, กนกทิพย์ ตอเสนา, นันทวุฒิ จงรั้งกลาง และ พัชริน ส่งศรี. 2559. ผลของพันธุ์อ้อยต่อประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืชในแปลงอ้อยตอ. แก่นเกษตร. 44 ฉบับพิเศษ 1:1119-1125.
 • ณัฐยาพร หนันต๊ะ, พัชริน ส่งศรี*, พลัง สุริหาร, คมศร ลมไธสง และ กมล เลิศรัตน์. 2559. การเปรียบเทียบสารพฤกษเคมีในฟักข้าว 13 สายพันธุ์ ในสองฤดู. แก่นเกษตร. 44 ฉบับพิเศษ 1 : 167-174.
 • ณัฐยาพร หนันต๊ะ, พัชริน ส่งศรี*, พลัง สุริหาร, คมศร ลมไธสง และ กมล เลิศรัตน์. 2559. การเปรียบเทียบลักษณะทางการเกษตรของฟักข้าว 13 สายพันธุ์ ในสองฤดู. แก่นเกษตร. 44 ฉบับพิเศษ 1 : 807-813.
 • วาสิฐี แก้วจุลลา, สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา*, สมยศ มีทา, พัชริน ส่งศรี และ ศิวพร ศีลเตโช. 2558. ความสัมพันธ์ของขนาดต้นและผลผลิตของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารแก่นเกษตร. 43 (1):113-118.
 • ช่อแก้ว อนิลบล, ปรเมศ บรรเทิง, จิรวัฒน์ สนิทชน, และพัชริน ส่งศรี. 2557. พันธุกรรมของการสังเคราะห์สารแอนโธไซยานินในข้าวเหนียวดำ (Oryza sativa L. indica). วารสารแก่นเกษตร. 42(3): 347-356.
 • ศุกฤชชญา เหมะธุลิน, พัชริน ส่งศรี*, พลัง สุริหาร และ กมล เลิศรัตน์. 2557. การใช้ประโยชน์ซังข้าวโพดม่วงในส่วนผสมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากเม่าและฟักข้าว. แก่นเกษตร. 42(3): 300-305.
 • ศุกฤชชญา เหมะธุลิน, พัชริน ส่งศรี*, พลัง สุริหาร และ กมล เลิศรัตน์. 2557. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้แผ่นรสธรรมชาติจากเม่า. แก่นเกษตร. 42(3): 112-117.
 • สมยศ มีทา, พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน, สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, พัชริน ส่งศรี และ สังคม เตชะวงค์เสถียร*. 2557. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้แผ่นรสธรรมชาติจากเม่า. แก่นเกษตร. 42(3): 233-238.
 • ปวันรัตน์ วิหงส์ พัชริน ส่งศรี* พลัง สุริหาร คมศร ลมไธสง และ กมล เลิศรัตน์. 2557. ปริมาณสารไลโคปีนและเบต้าแคโรทีนในตัวอย่างฟักข้าวจากสายต้นต่างๆ. แก่นเกษตร. 42(1): 166-171.
 • วรันดา วิชานา พัชริน ส่งศรี* น้ำอ้อย บุตรพรม จินตนา ศรีผุย และอัมพร แซ่เอียว. 2557. การจัดกลุ่มพันธุ์ของมะเม่าหลวง (Antidesma thwaiteaianum Mull. Arg.) โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผล และใบ. แก่นเกษตร. 42(1): 172-179.
 • นิรมล แสงจันดา สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา* สมยศ มีทา พัชริน ส่งศรี และเกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร. 2557. ผลของภูมิอากาศต่อการเจริญเติบโตและลักษณะทางสรีรวิทยาบางประการของยางพาราในภาค/ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. แก่นเกษตร. 42(1): 160-165.
 • ณัฐยาพร หนันต๊ะ พัชริน ส่งศรี* พลัง สุริหาร และกมล เลิศรัตน์. 2557. การเปรียบเทียบผลผลิตฟักข้าวสายต้นต่างๆ. แก่นเกษตร. 42(1): 627-633.
 • จิณพร ดีรบรัมย์, วิไลลักษณ์ ชินะจิตร* และ พัชริน ส่งศรี. 2557. ผลของเบนซิลอะดีนีนต่อการเพิ่มปริมาณยอดของฟักข้าวในสภาพปลอดเชื้อ. แก่นเกษตร. 42(1): 154-159.
 • ขวัญอุบล ทองทิพย์ อุบล ตังควานิช* และ พัชริน ส่งศรี. 2556. การศึกษาชนิดของแมลงวันผลไม้ศัตรูฟักข้าว. แก่นเกษตร. 41 (ฉบับพิเศษ 1): 472-477.
 • กิตติชัย นารีนุช, พัชริน ส่งศรี, วัฒนา พัฒนากูล และ จิรวัฒน์ สนิทชน*. 2556. การประเมินความทนทานต่อสภาพแล้งต้นฤดูปลูกของเชื้อพันธุกรรมข้าวไร่พันธุ์พื้นเมือง. แก่นเกษตร. 41 ฉบับพิเศษ 1: 643-648.
 • ปาริชาติ ปาระทัง พัชริน ส่งศรี* ปวันรัตน์ วิหงส์ พลัง สุริหาร และ กมล เลิศรัตน์. 2555. การเจริญเติบโตและระยะพัฒนาการของผลฟักข้าว (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng). แก่นเกษตร. 40: 504-513.
 • อภิชาติ สอนโก่ย พัชริน ส่งศรี* ปวันรัตน์ วิหงส์ อาทิตย์ รถเชษฐา และ กมล เลิศรัตน์. 2555. ผลของอายุเถาและวัสดุตอนต่อการเกิดรากของกิ่งตอนฟักข้าว (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng). แก่นเกษตร. 40: 514-521.
 • ปวันรัตน์ วิหงส์ พัชริน ส่งศรี* น้ำอ้อย บุตรพรม พลัง สุริหาร และ กมล เลิศรัตน์. 2555. การเปรียบเทียบผลผลิตในฟักข้าวสายพันธุ์ต่างๆ. แก่นเกษตร. 40: 497-503.
 • น้ำอ้อย บุตรพรม พัชริน ส่งศรี* พิมพร นวลตาล วรวุฒิ พลวงษา พลัง สุริหาร และกมล เลิศรัตน์. 2555. การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของฟักข้าว (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng) โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลและใบ. แก่นเกษตร. 40: 185-194.
 • สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา สำรวย พลเรือง  พัชริน ส่งศรี  ธีรยุทธ นาคแดง และ อนันต์ พลธานี. 2555. ผลของความสูงจากระดับน้ำทะเลต่อลักษณะทางสรีระวิทยาบางประการ ของใบและดอกของหน้าวัว. แก่นเกษตร. 40: 185-194.
 • ช่อแก้ว อนิลบล ปรเมศ บันเทิง* จิรวัฒน์ สนิทชล และ พัชริน ส่งศรี. 2554. การศึกษาปริมาณแอนโทไซยานินในข้าวเหนียวดำโดยวิธี HPLC และ spectrophotometric. แก่นเกษตร. 39, 353-357.
 • กิตติชัย นารีนุช จิรวัฒน์ สนิทชน* และ พัชริน ส่งศรี. 2554. การคัดเลือกข้าวไร่พื้นเมือง ทนทานต่อสภาพแล้งต้นฤดูปลูก. แก่นเกษตร. 39(2), 67-71.
 • วรวุฒิ พลวงษา พัชริน ส่งศรี* เจียมใจ อรรคพงษ์ เชาวลิต สีลาดเลา กรกช ดวงจันทร์ และ กมล เลิศรัตน์. 2554. การตอบสนองของการเกิดรากต่อความเข้มข้น และชนิดของ Auxins ที่แตกต่างกัน ในกิ่งชำมะรุม. 2554. ว.วิทย.กษ. : 41 (3)(พิเศษ), 95-98.
 • น้ำอ้อย บุตรพรม พัชริน ส่งศรี* ธิภาภรณ์ บุญสอน เชาวลิต สีลาดเลา กรกช ดวงจันทร์ และ กมล เลิศรัตน์. 2554. การเพิ่มการงอกของเมล็ดฟักข้าว (Momordica cochinchinensis (Lour) Spreng) โดยอีทีฟอน. ว.วิทย.กษ.: 41 (3)(พิเศษ), 267-270.
 • พัชริน ส่งศรี* สมยศ มีทา วันเพ็ญ ชลอเจริญยิ่ง สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน และ สังคม เตชะวงค์เสถียร. 2554. การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมด้วยวิธี Simple Sequence Repeat เพื่อระบุความแตกต่างทางพันธุกรรมในส้มโอเนื้อสีแดงที่พบใน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ. ว.วิทย.กษ.: 41 (3)(พิเศษ) 239-242.
 • สังคม เตชะวงค์เสถียร  สมยศ  มีทา สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา พัชริน ส่งศรี และพงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน. 2554. ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของผล ลักษณะทางกายภาพ และคุณภาพของผลส้มโอ. ว.วิทย.กษ. : 41 (3)(พิเศษ) การสัมมนาพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10: (2554)
 • สังคม เตชะวงค์เสถียร  สมยศ  มีทา พัชริน ส่งศรี พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน และสุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา. 2554. การประเมินผลผลิตและคุณภาพส้มโอพันธุ์ทองดี โดยใช้ขนาดของเส้นรอบวงลำต้น. ว.วิทย.กษ. : 41 (3)(พิเศษ) การสัมมนาพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10: (2554)
 • สมยศ มีทา พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา พัชริน ส่งศรี และ สังคม  เตชะวงค์เสถียร. 2554. ผลของวิธีการห่อผลต่อการเข้าทำลายของแมลงศัตรูผลส้มโอ. ว.วิทย.กษ. : 41 (3)(พิเศษ) การสัมมนาพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10: (2554)
 • สมยศ มีทา พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน1 สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา พัชริน ส่งศรี และ สังคม เตชะวงค์เสถียร. 2554.  ผลของการไว้จำนวนผลต่อผลผลิตและคุณภาพของส้มโอ. ว.วิทย.กษ. : 41 (3)(พิเศษ) การสัมมนาพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10: (2554)
 • กาญจนา กัณหา พัชริน ส่งศรี* สมยศ มีทา พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน และ สังคม เตชวงค์เสถียร. 2553. การประเมินค่าปริมาณคลอโรฟิลล์ ไนโตรเจน และ แมกนีเซียม อย่างรวดเร็วในใบส้มโอ โดยใช้เครื่อง SPAD Chlorophyll Meter. ว.วิทย.กษ.: 40 (2)(พิเศษ): 281-284.
 • พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน สมยศ มีทา พัชรินท ส่งศรี และสังคม เตชะวงค์เสถียร. ผลของการตัดแต่งต่อการออกดอกและการติดผลของส้มโอ. ว.วิทย.กษ. : 41 (2)(พิเศษ) : 257-260.
 • ชมพู่ โทวรรณา พัชริน ส่งศรี และ สุชีลา เตชะวงค์เสถียร*. 2552. ความก้าวหน้าในการคัดเลือกลักษณะปริมาณสารไลโคพีนในมะเขือเทศรับประทานสดผลเล็ก. แก่นเกษตร. 37, 49-54.

 

ผลงานอื่นๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ

      บทความวิชาการ

 • พัชริน ส่งศรี*. 2556. การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ : ความท้าทาย และโอกาสของนักพืชศาสตร์. แก่นเกษตร. 41(1): 91-100.
 • พัชริน ส่งศรี*. 2555. ฟักข้าวพืชพื้นบ้านคุณค่าสูงเพื่อสุขภาพ. แก่นเกษตร. 40(1): 1-6.
 • พัชริน ส่งศรี*. 2555. ฟักข้าว พืชพื้นบ้านคุณค่าสูงที่ไม่ควรมองข้าม: แนวทางการปรับปรุงพันธุ์. เกษตรก้าวหน้า. 23(3): 33-42.
 • พัชริน ส่งศรี* และ กมล เลิศรัตน์. 2554. ฟักข้าว มหัศจรรย์ผักพื้นบ้านต้านมะเร็ง. เคหะการเกษตร. 173-174.
 • พัชริน ส่งศรี* สนั่น จอกลอย นิมิตร วรสูต และ อารันต์ พัฒโนทัย. 2554. ความท้าทายของนักปรับปรุงพันธุ์พืชภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก: กรณีศึกษา การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงทนแล้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น. แก่นเกษตร. 39(2), 12-21.