คณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รศ.ดร. ประสิทธิ์  ใจศิล
(ที่ปรึกษาศูนย์ฯ)

ผศ.ดร. พัชริน ส่งศรี
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ / ประธานคณะกรรมการ

ศ.ดร. สนั่น จอกลอย
(ที่ปรึกษาศูนย์ฯ)

ผศ.ดร. นันทวุฒิ จงรั้งกลาง
หัวหน้าสำนักงานศูนย์ฯ / กรรมการและเลขานุการ 

ผศ.ดร. อนันต์ วงเจริญ
รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ / กรรมการ

ผศ.ดร. สันติไมตรี ก้อนคำดี
กรรมการ

รศ.ดร. วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ
กรรมการ

รศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์
กรรมการ

ผศ.ดร.พัชรี สุริยะ
กรรมการ

ปนัดดา

อ.ดร.ปนัดดา อุตรนคร

กรรมการ