ผลงานตีพิมพ์ ผศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 7 เรื่อง

 • Titinai Thienyaem, Khwantri Saengprachatanarug, Saree Wongpichet, Taira Eizo, Prakarn Thongrak. 2014. The influence of the metering device arrangement to the discharging consistency of the sugarcane billet planter, Advanced Materials Research Vols. 931-932 pp 1561-1567 (SCOPUS)
 • Khwantri Saengprachatanarug, Koichiro FUKAMI, Masami Ueno , Eizo Taira. Prediction of Wheel Traveling Performance Using Ground Contact Stress Models. Engineering in Agriculture, Environment and Food. 2013 ;1: 7-12. (SCOPUS)
 • Eizo Taira, Masami Ueno, Kwantri Saengprachatanarug and Yoshinobu Kawamitsu. 2013. Direct sugar content analysis for whole stalk sugarcane using a portable near infrared instrument. JOURNAL OF NEAR INFRARED SPECTROSCOPY.;4: 281-287. (ISI, impact factor = 1.012)
 • Eizo Taira, Masami Ueno, Noboru Furukawa, Atsuya Tasaki, Yuzo Komaki, Jun-ichi Nagai, Khwantri Saengprachatanarug. 2013, Networking system employing near infrared spectroscopy for sugarcane payment in Japan, JOURNAL OF NEAR INFRARED SPECTROSCOPY, 21:477-483. (ISI, impact factor = 1.012)
 • Khwantri Saengprachatanarug, Masami Ueno , Eizo Taira, Takashi Okayasu. 2012. Modeling of soil displacement and soil strain distribution under a traveling wheel. Journal of Terramechanics. 49(6): 308-319. (ISI, impact factor = 1.0)
 • Khwantri SAENGPRACHATANARUG, Masami UENO, Yasuyuki KOMIYA and Eizo TAIRA. 2010. Soil Deforamation beneath a Wheel during Travel Repetition, Journal of Engineering in Agriculture, Environment and Food, Asian Agricultural and biological Engineering Association, 3(3) :79-86 (SCOPUS)
 • Khwantri Saengprachatanarug, Masami Ueno1, Yasuaki Komiya2, Eizo Taira2, Measurement of Soil deformation at the Ground Contact surface of a Traveling Wheel. 2009, Journal of Engineering in Agriculture, Environment and Food, Asian Agricultural and biological Engineering Association, 2(1) :14-23 (SCOPUS)

 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 1 เรื่อง

 • Thienyaem, T., Saengprachatanarug, K., Ueno, M., Eizo, T.  “Analysis of discharge consistency and performance of a sugarcane billet planter with side-conveyer concept” KKU Engineering journal, 2016, 43(1): 9-12

 

บทความที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ 4 เรื่อง

 • ชูชาติ เฉลิมถ้อย, ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์, เสรี วงส์พิเชษฐ, . “การศึกษาเปรียบเทียบดัชนีการโรยท่อนพันธุ์เครื่องปลูกอ้อยแบบโรยท่อนพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น” การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติครั้งที่ 15 (15) :  : 2  เม.ย.  2557
 • ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์, กิตติพิชญ์ อึงสถิตย์ถาวร, เสรี วงส์พิเชษฐ, ทิตินัย เทียนแย้ม,  อภิพงศ์   ทองยุทธ, ไอลดา   วิลัยวรรณาวงษ์, . “การปรับปรุงชุดเพลาล้อขับของเครื่องปลูกอ้อยแบบท่อน” การประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลทรายแห่งชาติ ประจำปี 2557 () :  : 13  ส.ค.  2557
 • ทรงศักดิ์ จันทร์ผา, เสรี วงส์พิเชษฐ, ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์, . “การศึกษาเวลาทำงานและความสามารถในการทํางานของรถตัดอ้อย ในพืนที่จงหวัดชัยภูมิ” การประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลทรายแห่งชาติ ประจำปี 2557 () :  : 13  ส.ค.  2557
 • ทิตินัย เทียนแย้ม, ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์, ณัฐกฤษฏิ์  วีรกุลวัฒนา, สุริยะ อนุตรพงษ์พันธ์, . “การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะเครื่องปลูกอ้อยแบบป้อนเป็นลำและแบบโรยท่อนพันธุ์ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น” การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 () :  : 1  เม.ย.  2556

 

บทความวิชาการ 1 เรื่อง

 • ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์, Eizo Taira. 2557. การพัฒนาระบบจ่ายค่าตอบแทนอ้อยนำส่งโรงงานน้ำตาล จากการวัดคุณภาพด้วย NIR ในจังหวัดโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น, Post harvest Newsletter. 13(2): 5-7.