ผลงานวิจัย รศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์

นวัตกรรม โปรแกรมจัดคิวและประเมินค่าใช้จ่ายรถตัดอ้อย

นวัตกรรม โปรแกรมประเมินขนาดและจุดคุ้มทุนของรถแทรกเตอร์