ผลงานตีพิมพ์ ผศ.ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ

 1. Cholada ADULDECHA, Wanwipa KAEWPRADIT*, Nimitr VORASOOT, Darunee PUANGBUT, Sanun JOGLOY and Aran PATANOTHAI. 2016. Effects of water regimes on inulin content and inulin yield of Jerusalem artichoke genotypes with different levels of drought tolerance. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 40: 335343.
 2. N. Thawaro, B. Toomsan and W. Kaewpradit*. 2016. Sweet Sorghum and Upland Rice: Alternative Preceding Crops to Ameliorate Ethanol Production and Soil Sustainability within the Sugarcane Cropping System. Sugar tech. DOI 10.1007/ S123550160437y.
 3. Dinh, T.H., Kaewpradit, W.*, Jogloy, S., Vorasoot, N. and Patanothai, A. 2014. Nutrient uptake of peanut genotypes with different levels of drought tolerance under midseason drought. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 38: 495-505.
 4. (Htoon, W., Kaewpradit, W., Jogloy, S., Vorasoot, N., Toomsan, B., Puppala, N. and Patanoothai, A. 2014. Nutrient uptakes and their contributions to yield in peanut genotypes with different levels of terminal drought resistance. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 38 (6): 781-791
 5. Dinh, T.H., Kaewpradit, W.*, Jogloy, S., Vorasoot, N. and Patanothai, A. 2013. Biological nitrogen fixation of peanut genotypes with different levels of drought tolerance under mid-season drought. SABRAO Journal of Breeding and Genetics. 45 (3): 491-503 (Scopus based).
 6. Htoon, W., Kaewpradit, W.*, Jogloy, S., Vorasoot, N., Toomsan, B., Akkasaeng, C., Puppala, N. and Patanoothai, A. 2013. Responses of peanut (Arachis hypogaea L.) genotypes to N2-fixation under terminal drought and their contributions to peanut yield. SABRAO Journal of Breeding and Genetics. 45 (2): 296-310 (Scopus based).
 7. Htoon, W., Kaewpradit, W.*, Jogloy, S., Vorasoot, N., Toomsan, B., Akkasaeng, C., Puppala, N. and Patanoothai, A. 2013. Relationships between root traits and nutrient uptake and nitrogen fixation in peanut under terminal drought. SABRAO Journal of Breeding and Genetics. 45 (2): 311-323 (Scopus based).
 8. Syutsubo, K.Onodera, T.Choeisai, P.Khodphuvieng, J.Prammanee, P.Yoochatchaval, W.Kaewpradit, W. and Kubota, K. 2013. Development of appropriate technology for treatment of molasses-based wastewater. Journal of Environmental Science and Health – Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering. 48(9): 1114-1121 (impact factor =1.19).
 9. Kamolmanit, B.Vityakon, P.Kaewpradit, W.Cadisch, G. and Rasche, F. 2013. Soil fungal communities and enzyme activities in a sandy, highly weathered tropical soil treated with biochemically contrasting organic inputs. Biology and Fertility of Soils 49 (7): 905-917 (impact factor =2.32).
 1. Rekha Chhetri, BanyongToomsan, Wanwipa Kaewpradit* and Viriya Limpinuntana. 2012. Mass Loss, Nitrogen, Phosphorus, Potassium Release Patterns and Non-additive Interactions in a Decomposition study of Chir pine (Pinus roxburghii) and Oak (Quercus griffithii). International Journal of Agricultural Research. 7 (7): 332-344 (Scopus based).
 2. Kaewpradit, W., B. Toomsan, P. Vityakon, V. Limpinuntana, P. Saenjan, S. Jogloy. A. Patannothai and G.Cadisch*. 2009. Mixing groundnut residues and rice straw to improve rice yield and nitrogen use efficiency. Field Crops Research 110: 130-138 (impact factor =2.47).
 3. Kaewpradit, W., B. Toomsan, P. Vityakon, V. Limpinuntana, P. Saenjan, S. Jogloy. A. Patannothai and G.Cadisch*. 2008. Regulating mineral N release and greenhouse gas emissions by mixing groundnut residues and rice straw in field conditions. European Journal of soil Science 59: 640-652 (impact factor =2.65).
 4. Kazuaki Syutsubo, Takashi Onodera, Keiichi Kubota, Pairaya Kucivilize Choeisai, Wanwipa Kaewpradit, Wilasinee Yoochatchaval, Jamman Khodphuvieng and Preecha Prammanee. 2012. Development of Appropriate Treatment Technology for Molasses Based Wastewater. In The 4th KKU International Engineering Conference 2012 (KKU-IENC 2012) “Driving together towards ASEAN Economic Community” Faculty of Engineering, Khon Kaen University, Thailand. May 10-12, 2012: 588-593.
 5. Patcharee Saenjun*, Matchima Jiajanthuek, Duangsamorn Tulaphitak, Wanwipa Kaewpradit and Krirk Pannangpetch. 2011. Exudates and root morphological features of rice Chainat 1 and Sakol Nakhon related to methane emission. In “12th Agriculture Annual Conference”. Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand. 24 January 2011. p339-346. (in Thai)
 6. Aucharee Joralee, Poramate Banterng and Wanwipa Kaewpradit. 2013. Evaluation of agronomic traits and gramma oryzanol content in black glutinous rice grown under upland condition. In “14th Agriculture Annual Conference”. Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand. 28-29 January 2013. P618-623. (in Thai)
 7. Aree Kapetch, Wanwipa Kaewpradit Polpinit and Taksina Sansayawichai. 2013. Bud chips: an alternative for propagation of clean seed cane. In “14th Agriculture Annual Conference”. Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand. 28-29 January 2013. P629-635. (in Thai)
 8. วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์*, น้ำฝน ถาวะโร และ ปรเมศ บรรเทิง. 2556. พลวัตอนินทรีย์ไนโตรเจนระหว่างการปลูกข้าวไร่-พืชตระกูลถั่วและความอุดมสมบูรณ์ของดินก่อนปลูกอ้อย. แก่นเกษตร 41 ฉบับพิเศษ: 232-236.
 9. วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ*, น้ำฝน ถาวะโร, สุพัตรา มหาโกสี. 2555. การเปลี่ยนแปลงของไนโตรเจนในดินนาภายหลังได้รับปริมาณฟางข้าวที่แตกต่างกัน. แก่นเกษตร 40 ฉบับพิเศษ: 472-477.
 10. วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์*, พัชรี แสนจันทร์, บรรยง ทุมแสน และ ประสิทธิ์ ใจศิล. 2554. การเปลี่ยนแปลงของอนินทรีย์ไนโตรเจนในดินภายหลังการไถกลบซากพืชจากกรรมวิธีการจัดการแปลงก่อนปลูกอ้อยแบบต่างๆ. ใน ประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 2. 11-13 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่. หน้า 133
 11. วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ *, ทิวาพร เทพาขันธ์, ประภัสสร คำคง, พัชรี แสนจันทร์ และ บรรยง ทุมแสน. 2554. พลวัตอนินทรีย์ไนโตรเจนในดินภายหลังการไถกลบซากพืชจากกรรมวิธีการจัดการแปลงก่อนปลูกอ้อยแบบต่างๆ. แก่นเกษตร 39 ฉบับพิเศษ: 364-368.
 12. Wanwipa Kaewpradit*, Patcharee Saenjan, Banyong Toomsan, Prasit Jaisil. 2011. The change of soil inorganic nitrogen of plant residue incorporation from different pre-sugarcane planting management. In “The 2nd National Soil and Fertilizer Conference”. Maijo university, Chiang Mai, Thailand. 11-13 May 2011. p133 (Abstract).